Podatki o vaši nepremičnini morajo biti pravilno evidentirani v registru nepremičnin. V registru nepremičnin so prevzeti podatki iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz zemljiške knjige, za nepremičnine, ki pa niso evidentirane v katastrih, pa so bili podatki zbrani s popisom nepremičnin in s podatki, ki so jih posredovali lastniki, ali so bili evidentirani v okviru geodetskih storitev.

Pomembno je, da podatki o vaši nepremičnini v uradnih državnih evidencah res ustrezajo dejanskemu stanju. Med drugim bodo ti podatki uporabljeni za izračun davka na nepremičnine.

Kje lahko uredite podatke?

Lastniki nepremičnin lahko urejajo podatke na sledečih naslovih:

 • pri geodetskih podjetjih – vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevana izdelava elaborata geodetske storitve (parcelacija, določitev zemljišča pod stavbo, sprememba dejanske rabe in bonitete, sprememba podatkov katastra stavb …)
 • na geodetski upravi – v Evidenci trga nepremičnin se uredi neprofitni najem denacionalizirane stanovanjske nepremičnine, neprofitna oddaja in oddaja na prostem trgu
 • na Zemljiški knjigi – osebna služnost, EMŠO lastnika in imetnika osebne služnosti, etažna lastnina, vpisi izvedenih pravnih poslov, javno dobro
 • na upravnih enotah – prijava prebivališča na stanovanje oziroma na hišno številko
 • na občini – namenska raba zemljišč in zemljišča za gradnjo stavb
 • na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje – dejanska raba, tudi vodna in neplodna zemljišča
 • pri upravnikih večstanovanjskih stavb – ureditev številk stanovanj v evidencah Geodetske uprave in označitev
 • na Zavodu za gozdove Slovenije – gozdni režimi
 • na davčni upravi – znižanje davka invalidnim osebam na podlagi odločbe ZZZS

Kako vam lahko pomagamo?

Na LGB se lahko obrnete, kadar želite:

 • preveriti pravilnost podatkov o vaši nepremičnini - izvedli bomo primerjavo uradnih evidenc in dejanskega stanja
 • popraviti podatke o vaši nepremičnini v uradnih evidencah
 • stvarnopravno urediti vaše nepremičnine s postopki evidentiranja nepremičnin
 • optimizirati vrednost vaše nepremičnine z optimizacijo podatkov o nepremičnini, ki lahko pomembno vplivajo na posplošeno tržno vrednost nepremičnine kot osnovo za obdavčitev

Pri LGB vam lahko pomagamo urediti vse spremembe v evidencah zemljiškega katastra in katastra stavb, za katere je zahtevana izdelava elaborata geodetske storitve, npr:

Še več, pomagamo vam lahko tudi pri spremembah v Registru nepremičnin, kjer je potreben elaborat geodetske storitve. Tako bodo vaši podatki vneseni brez napak in bo vaša vloga po spremembi hitreje rešena. Hkrati lahko poskrbimo tudi za optimizacijo podatkov o vaši nepremičnini, kar lahko pomembno vpliva na posplošeno tržno vrednost vaše nepremičnine in s tem na obdavčitev.

Vsa obvestila