V upravnih ali sodnih postopkih lahko uradna oseba oziroma sodnik določi izvedenca geodetske stroke za pridobitev odgovorov na strokovna vprašanja iz geodetske stroke, ker sam ne razpolaga s tovrstnim strokovnim znanjem.

Dejavnost sodnih izvedencev vključuje izdelavo strokovnih mnenj in izvidov na zahtevo sodišča, če tako določa zakon, ali če sodišče oceni, da le-to potrebuje za svoje odločitve. Sodno izvedenstvo opravlja sodni izvedenec na podlagi Odločbe o imenovanju sodnega izvedenca, ki jo izda ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Na sodnega izvedenca kot strokovnjaka iz določenega področja se lahko obrne tudi stranka, ki potrebuje strokovno pomoč. Na primer: v nekaterih primerih stranka ne more navesti pravno odločilnih dejstev oziroma ne more postaviti ustrezne trditvene podlage, če pred pravdo ali pred nepravdnim postopkom ne angažira izvedenca ustrezne stroke, s pomočjo mnenja katerega nato oblikuje svoje (praviloma tožbene) trditve. Izvedenec z odgovori na strokovna vprašanja iz njegove stroke tudi pomaga stranki, da lažje oceni možnost uspeha v sodnem postopku.

V našem podjetju imamo zaposlenega sodnega izvedenca geodetske stroke, ki sodeluje v pravdnih in nepravdnih postopkih na zahtevo sodišča. Prav tako izdeluje strokovna mnenja tudi po naročilu strank.

Stvarnopravna razmerja