Kadar obstaja možnost, da se stanovanjska ali nestanovanjska stavba razdeli na več samostojnih, zaključenih, funkcionalnih enot – stanovanj, poslovnih prostorov, itd., se lahko lastniki posameznih delov stavbe odločijo za oblikovanje etažne lastnine.

Etažna lastnina je lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe.

Predpogoj za vzpostavitev etažne lastnine je vpis stavbe v kataster stavb. Etažna lastnina stavbe se nato oblikuje na osnovi:

  • akta o oblikovanju etažne lastnine, ki ga sprejme lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice
  • sporazuma o oblikovanju etažne lastnine, ki ga sprejmejo solastniki stavbe ali
  • sodne odločbe v nepravdnem postopku

Kaj lahko storimo za vas

LGB je vaša zanesljiva izbira za ureditev vaše etažne lastnine.

Na podlagi elaborata za vpis stavbe v kataster stavb in v sodelovanju s pooblaščeno odvetniško pisarno vam pripravimo akt o oblikovanju etažne lastnine ali sporazum o oblikovanju etažne lastnine.

Na osnovi tega dokumenta izdelamo zemljiškoknjižni predlog za oblikovanje etažne lastnine v zemljiški knjigi in vpise lastninske pravice v korist posameznih etažnih lastnikov.

Stvarnopravna razmerja