Zemljiška knjiga je javna nepremičninska evidenca, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami (zemljišči, stavbami v etažni lastnini, stanovanji …).  Zemljiška knjiga izkazuje lastništvo nepremičnin in obremenjenost nepremičnin.

V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah (lastninska pravica, zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka), zemljiški dolg, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica) in obligacijske pravice, za katere zakon določa, da se vpišejo (pravica prepovedi odsvojitve in obremenitve, zakupna in najemna pravica, predkupna oziroma odkupna pravica, pravica uporabe javnega dobra in druge pravice).

V zemljiško knjigo se vpisujejo tudi tista pravna dejstva glede nepremičnine in imetnika pravic na nepremičnini, ki so pomembna za pravni promet z nepremičnino. Pravna dejstva se v zemljiško knjigo vpisujejo z zaznambami (zaznambe osebnih stanj in zaznamba stečaja, zaznamba spora, zaznamba vrstnega reda, zaznamba odpoklica terjatve in zaznamba hipotekarne tožbe, zaznamba izvršbe, zaznamba neposredne izvršljivosti, zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve, zaznamba javnega dobra, zaznamba razlastitvenega postopka, zaznamba nadhipoteke, zaznamba zaščitene kmetije …).

Kje imamo lahko težave zaradi neurejenih podatkov v zemljiški knjigi

 • pri prodaji nepremičnine (kupec zahteva urejeno zemljiškoknjižno stanje)
 • pri upravnih postopkih (želimo pridobiti gradbeno dovoljenje ali drugo dovoljenje za gradnjo, urediti komunalne poti …)
 • pri pridobitvi kredita ali posojila (banka zahteva urejeno zemljiškoknjižno stanje z vknjiženo lastninsko pravico bodočega zastavitelja)
 • pri postopku dedovanja
 • pri izvršbi na nepremičnine (v dobri veri, da je nepremičnina v lasti dolžnika, upnik z izvršbo poseže na nepremičnino, ki je bila že odtujena)
 • pri oddaji, najemu, zakupu in drugih pravnih poslih, katerih predmet so nepremičnine

Kaj lahko storimo za vas

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo pri naslednjih zemljiškoknjižnih postopkih:

 • vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
 • vpis lastninske in druge stvarne pravice v zemljiško knjigo
 • pridobitev podatkov o določeni nepremičnini iz zemljiške knjige, zemljiškega katastra in katastra stavb
 • pridobitev informacije o fazah postopka vpisa v zemljiško knjigo
 • in drugih zemljiškoknjižnih storitvah
Stvarnopravna razmerja